Lächeln ist wie ein Fenster 
durch das man sieht ob das Herz zu Hause ist

Aus Russland

Deutsch            français

Häerzlech wëllkomm a vill Spaass op dësem Site

www.laachen.lu